FillimiOnline regjistrim

Online formular për regjistrim për Tregtar/ Kompani

A jeni regjistruar tashmë në Avto.mk? Kontaktoni qendrën për kujdes ndaj përdoruesve info@avto.mk që të aktivizoni përsëri profilin Tuaj.

Adresa (Lokacioni i automjetit)

Telefon për pyetjet e blerësve

Me qëllim Tu mundësojmë mbështetje të plotë në Avto.mk qendrën për kujdes ndaj përdoruesve, Ju lutemi shënoni kontaktin Tuaj për mbështetje.

I lexova dhe pajtohem me informatat juridike, rregullat dhe kushtet e Avto.mk

Jam i njoftuar me rregullat dhe nevojën për informata të caktuara juridike të cilat nevojiten gjatë regjistrimit dhe personalisht përgjigjem për të dhënat e shënuara.

Ju faleminderit për regjistrimin në Avto.mk!
SMARTNET d.o.o.
Email: info@avto.mk